افسران - تقدیم به خواهران محجبه و با حیای سرزمینم ایران..