افسران -  ظرفیت و سرعت سیر کودکان و خانمها بالاست. چه در صعود چه سقوط ، پس ارزشهای انسانی و دینی را در وجودشان بکار. البته بیشتر با عمل و ثبات.