افسران - مادر شهید کشوری هم از بین ما رفت (( سلام خدا بر شهداء و مادران شهداء ))