افسران - چگونه سردار سلیمانی اربیل را نجات داد؟ کاری که امریکا و فرانسه و انگلیس و عربستان امتناع کردند ...