افسران - افسران هم گوشی دست می گیرند یا واقعا مرد عمل هم هستیم؟