افسران - اطرافیان خاتمی چه بودند چه شدند/// یعنی در واقع نشدند بلکه اولش هم بودند اما مستتر