افسران - حاج محمود با تمام اشتباهاتش دوس داشتنی تر بود.....