افسران - دین ِ ما ارثیه ی ناب و گرانقدر ِ پیمبر باشد ... آتشی در کف ِ دستان ِ من و توست، مواظب باشیم...